Till Toppen


Om Oss

Vi prioriterar tillgänglighet för klienten

Advokatfirman Juristdomänen är en allmänpraktiserande byrå med ett brett verksamhetsområde och en lösningsorienterad arbetsmetod.

KLIENTEN - VÅR UPPDRAGSGIVARE

Vårt arbete som juridiska rådgivare syftar på att med stor integritet representera och ta till vara klientens intressen inom ramen för gällande lagar och regelverk. Vi eftersträvar i varje uppdrag att vara flexibla och lyhörda efter klienternas önskemål. Vi prioriterar tillgänglighet för klienten och ser till att eventuella frågor besvaras skyndsamt. Vi värdesätter också ett kontinuerligt informationsutbyte med våra uppdragsgivare för att kunna säkra våra viktiga tillgångar tillit och förtroende. Vi har en öppen dialog och uppföljning med klient rörande de kostnader som är förenade med uppdragets utförande. Vi erbjuder ett stort engagemang genom att omsorgsfullt, noggrant och skyndsamt utföra varje uppdrag som vi har åtagit oss.

MEDARBETARNAS TILLIT OCH FÖRTROENDE – VÅRA TILLGÅNGAR

Vi är stolta över att verka på en liten advokatbyrå i vilken varje medarbetare bidrar till en respektfull, trevlig och inspirerande miljö på arbetsplatsen. I denna miljö erfar vi att medarbetarnas kompetens, erfarenhet och idéer tillvaratas på bästa sätt. Vi är övertygade att denna arbetsmiljö utgör en viktig förutsättning för ett framgångsrikt genomförande av vårt juridiska arbete.

SAMHÄLLET – VÅRT ANSVAR

Juristdomänens jurister genomför sina uppdrag på ett sätt som främjar det goda rättssamhället. En ökad efterfrågan av sakkunskap om mänskliga rättigheter präglar den verksamhet firmans jurister bedriver. Vi följer bland annat utvecklingen av ISO 26000 som är avsett att utgöra global vägledning inom Företagens sociala ansvarstagande (CSR) och Socialt ansvarstagande (SR). Vi samarbetar pro bono med flertalet kommuner och ideella organisationer genom att erbjuda kostnadsfri juridisk konsultation.

Medarbetare

Vilka vi är

Anders Endsjö

Jur. kand.
Ekon. kand.

Ledamot av Sveriges advokatsamfund

Språk:
Spanska, Engelska

Anders Endsjö
Advokat, innehavare

Jan-Erik Claesson

Jur. kand.
Ekon. kand.

Offentlig försvarare, målsägandebiträde samt särskild företrädare för barn.

Arbetar även med Migrationsrätt, Familjerätt, LVM, LVU, LPT

Språk:
Engelska

Jan-Erik Claesson
Advokat

Ola von Schéele

Juristexamen

Språk:
Engelska

Ola von Schéele
Biträdande jurist

Sebastian Berentsen

Juristexamen
Fil. Kand. Kriminologi

Språk:
Engelska

Sebastian Berentsen
Biträdande jurist

Thommy Södergård

Juristexamen

Språk:
Engelska

Thommy Södergård
Biträdande jurist

Fredrik Ruden

Juristexamen
Affärsjuridisk masterexamen

Språk:
Engelska

Fredrik Rudén
Biträdande jurist

Carolina Montoya

Jur. kand. (Spanien)

Ledamot av Spaniens advokatsamfund

Språk:
Spanska, Engelska

Carolina Montoya
Assisterande juristPRAKTIKANTER
Advokatfirman erbjuder praktikplats till juridikstudenten som vill få en god inblick i arbetet på en advokatbyrå med humanjuridisk inriktning. Praktikanten kommer under vägledning att arbeta med rättsutredningar, protokollföring, kontakter med rättssökanden, domstolar, statliga och kommunala myndigheter samt sedvanliga administrativa göromål.

Vi tar gärna emot intresseanmälan från studenter som har funderingar kring vår praktik eller som vill söka praktik på byrån.

Ansökningar skickas till praktik@juristdomanen.se

KOSTNADSFRI RÅDGIVNING

JURIDISK KONSULTATION

Advokatfirman erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning vid en första kontakt för att du snabbt ska kunna få svar på de mest angelägna frågor och bilda dg en uppfattning om hur dessa bör hanteras i den uppkomna situationen.

 
 

När klienten anlitar advokatfirman, lämnas information om vilka möjligheter som finns att söka rättsskydd, via försäkring, eller rättshjälp via domstol eller rätthjälpsmyndigheten. Rättsskyddsförsäkring ingår numera som en obligatorisk del av de hemförsäkringar som säljs i landet. Ombudskostnaderna kan i många fall täckas av försäkringar, se Nämndkansliet – Försäkringsnämnder, eller av den allmänna rättshjälpen, se Rättshjälpsmyndigheten.

Advokatfirmans allmänna villkor >>

Fyll i formuläret.
Våra jurister kontaktar dig så snart som möjligt.

Name
Email
Message
En advokatbyrå som engagerar sig
Med brett verksamhetsområde
Lösningsorienterad arbetsmetod
För ärendets bästa möjliga lösning

— Advokatbyrån Juristdomänen —

NOTARIUS PUBLICUS

OFFENTLIG NOTARIE

En notarius publicus utses av länsstyrelsen med uppdrag att hjälpa allmänheten med att kontrollera och intyga riktigheten i olika uppgifter. Vanligt förekommande uppdrag som notarius publicus åtar sig är att utfärda apostiller, bestyrka kopior av betyg eller examina inför studier eller arbete utomlands.

Notarius publicus bestämmer inte innehållet i den handling som ska undertecknas och utformar inte heller sådana handlingar. Den som önskar få en handling bestyrkt svarar själv för att handlingens utformning och innehåll motsvarar de krav som gäller i mottagarens land.

Notarius publicus, advokat Anders Endsjö, finns tillgänglig för allmänheten vardagar 10.00-12.00 och 13-18 i advokatfirmans lokaler på Skeppsbron 30 1 TR. Uppdragen kan även på begäran utföras på annan ort.

VERKSAMHETSOMRÅDEN

Våra kompetensområden

Advokatfirman Juristdomänen är en allmänpraktiserande byrå med ett brett verksamhetsområde och en lösningsorienterad arbetsmetod.

KONTAKT

Kontakta oss för ett personligt möte eller om du vill veta mer om vilka vi är och hur vi jobbar.

Telefon: +46(8) 441 07 70

Stockholm
Skeppsbron 30
111 30 STOCKHOLM

Sollentuna
Turebergs Torg 1
191 47 Sollentuna

Malaga, Spanien (representationskontor)
Paseo de Reding, 43, 1º izq.
29016 Malaga, Spanien

info@juristdomanen.se

Name
Email
Message